امروز : شنبه ۰۴ خرداد ۱۳۹۸
تاریخ : ۱۳۹۴/۱۱٫۰۱ ۱۰:۰۳ نسخه چاپی ذخیره فایل ارسال به دوستان


اسامی نامزدهای تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه استان مرکزی

تابناک: اسامی و آمار غیر رسمی نامزدهای انصرافی، تایید و رد صلاحیت، عدم احراز در استان مرکزی به تفکیک حوزه انتخابیه قابل دسترس است.

اراک امروز:به نقل ازتابناک مرکزی، اسامی و آمار غیر رسمی نامزدهای انصرافی، تایید و رد صلاحیت، عدم احراز در استان مرکزی به تفکیک حوزه انتخابیه قابل دسترس است.

قابل ذکر است که این آمار مربوط به بررسی‌های صلاحیت داوطلبان در هیئت‌‌های نظارت است و آمار نهایی افراد تایید، رد و یا عدم احراز صلاحیت شده نیست، لذا امکان دارد در بررسی نهایی صلاحیت داوطلبان این آمار تغییر داشته باشد.

 

نام استان: مرکزینام حوزه: اراک، کمیجان، خنداب
ردیفنامنام خانوادگی نتیجه
۱سید احمدلطفیتأیید
۲ محمد حسنآصفریتأیید
۳سید مجتبیآل یاسینتأیید
۴علی اصغرابراهیم مظفریتأیید
۵مهدیاحمدیعدم احراز
۶رضااحمدی دانشرد
۷علیاسفندانیتأیید
۸زهرااسکندریعدم احراز
۹ابراهیماصلانی ملایریرد
۱۰مصطفیافشارتأیید
۱۱مریماکبریعدم احراز
۱۲مجتبیامیدیتأیید
۱۳ابوالحسنامیریانصراف
۱۴امیرانصاریتأیید
۱۵حامدایرانشاهیانصراف
۱۶علی آقاایرجیرد
۱۷ملیحهاکبریعدم احراز
۱۸محمودباقری دیزآبادیرد
۱۹محمودرضابخشیتأیید
۲۰فریبرزبلوردیتأیید
۲۱حسینبیاتعدم احراز
۲۲مسلمپورمریدیتأیید
۲۳علیرضاجمشیدی فردرد
۲۴منصورجمیلیرد
۲۵آیت‌الهجهانیتأیید
۲۶محمودجودکیعدم احراز
۲۷علی مرتضیچراغیتأیید
۲۸مهدیچقاییتأیید
۲۹علیرضاچگینیتأیید
۳۰احمدچهرقانیتأیید
۳۱الهامحسن زادهتأیید
۳۲اکبرحسینیتأیید
۳۳علی اصغرخسرو بگیتأیید
۳۴احمدخمجانی فراهانیتأیید
۳۵آرشدانش نژادتأیید
۳۶مهدیداودآبادیتأیید
۳۷روشنکدهقانعدم احراز
۳۸محمدرجائیانعدم احراز
۳۹حسین علیرجبیعدم احراز
۴۰فرزانهرحمتیعدم احراز
۴۱احمدرسولیعدم احراز
۴۲علیرضارسولیتأیید
۴۳ندارسولیعدم احراز
۴۴احمدرشیدیعدم احراز
۴۵ایرجرضاییرد
۴۶بشیرروشنیتأیید
۴۷علی‌اصغرریاحی ماکوئیعدم احراز
۴۸محمدزنجیرانی فراهانیتأیید
۴۹امیرساکیتأیید
۵۰امیدرضاسالیعدم احراز
۵۱محمدسلیمانی اصلتأیید
۵۲بهروزسلیمیتأیید
۵۳مرتضیسورانهرد
۵۴لیلاسوسن آبادیرد
۵۵مجتبیشاهوارتأیید
۵۶محمد صادقشفیعیعدم احراز
۵۷حمیدرضاشمس آراتأیید
۵۸علی اکبرشمشیریرد
۵۹مجیدشهبازیعدم احراز
۶۰علیرضاشهرجردیتأیید
۶۱حمیدصالحیتأیید
۶۲جعفرصفری سنجانیرد
۶۳عشرتعامیرعدم احراز
۶۴سعیدعباسیرد
۶۵محسنعبدیتأیید
۶۶مهدیعربیتأیید
۶۷سهرابعسگریرد
۶۸روزبهعقلائیعدم احراز
۶۹همایونعلی حسینیتأیید
۷۰زهرهعنبریتأیید
۷۱ابوالفضلعیسی آبادی بزچلوئیرد
۷۲مهدیغلامیتأیید
۷۳فاطمهغیاثی پورعدم احراز
۷۴سیعدهفراهانیرد
۷۵طیبهفراهانیعدم احراز
۷۶حامدفراهانی علویتأیید
۷۷مهدیفرجیعدم احراز
۷۸مهدیهفرح بخشعدم احراز
۷۹ابوالفضلقاسمیعدم احراز
۸۰جبارقدمیعدم احراز
۸۱زهراکاظمیعدم احراز
۸۲میثمکرم زادهرد
۸۳سیف‌الهکریم زادهتأیید
۸۴علی اکبرکریمیتأیید
۸۵حبیبکمائیعدم احراز
۸۶غلامعلیکمیجانیعدم احراز
۸۷زینبگلی رستمیعدم احراز
۸۸لیلاگودرزیتأیید
۸۹احمدآزادتأیید
۹۰محمدمجدزاده قایم مقامیرد
۹۱احمدمجیدیتأیید
۹۲داودمجیدیعدم احراز
۹۳غدیرمحمدعلی‌پورعدم احراز
۹۴مصطفیمحمدی ساروقیعدم احراز
۹۵علیرضامختاری ضامنجانیعدم احراز
۹۶حسنمرادیرد
۹۷مریممرادیعدم احراز
۹۸کریممرادی باستانیرد
۹۹احمدمزرعه فراهانیتأیید
۱۰۰هادیمسجدیتأیید
۱۰۱محسنمسن آبادیتأیید
۱۰۲محمد حسینمطیعیتأیید
۱۰۳حسینمظاهریعدم احراز
۱۰۴سیدمهدیمقدسیتأیید
۱۰۵سمانهمقیمیعدم احراز
۱۰۶عباسملک حسینیتأیید
۱۰۷حسینمهدویرد
۱۰۸عصمت الهمهدی یانرد
۱۰۹سید مهدیموسویرد
۱۱۰سیدهادیموسوی کرکانیعدم احراز
۱۱۱احدمومن پور علی آبادانصراف
۱۱۲مرجانمیرزائیانرد
۱۱۳سید سعیدمیرمحمدیعدم احراز
۱۱۴محمودنادریانعدم احراز
۱۱۵محسننبیونیعدم احراز
۱۱۶علی اکبرنجفیتأیید
۱۱۷عبدالهنجمیتأیید
۱۱۸اکرمنظریعدم احراز
۱۱۹علی محمدنظریانصراف
۱۲۰محمدنظریرد
۱۲۱داودنعیمیعدم احراز
۱۲۲زهرانعیمیانتأیید
۱۲۳لیلانوابیرد
۱۲۴حجت الهنیکی ملکیتأیید
۱۲۵مریمیارمحمد توسکیعدم احراز
۱۲۶علییوسفیعدم احراز
۱۲۷رضایوسفی تباررد
۱۲۸علیرضایونس فردرد

 

 

 

نام استان: مرکزینام حوزه: تفرش، آشتیان، فراهان
ردیفنامنام خانوادگینتیجه
۱ولی الهبیاتیتایید
۲محمدآقا زیارتی فراهانیرد
۳سیدعلیابطحی نژادعدم احراز
۴بهمناخوانرد
۵عباسالیاسیتأیید
۶محمد جوادانواریتأیید
۷رمضانعلیباقریتأیید
۸ابوالفضلپورقانی فراهانیعدم احراز
۹هادیآشتیانیرد
۱۰مهدیپژوهانتأیید
۱۱محمودچاقریانصراف
۱۲محمدحسینیعدم احراز
۱۳علیحیدریتأیید
۱۴عبدالحسینحیدری تفرشی کهکیرد
۱۵علیدانش منفردتأیید
۱۶مرتضیدستجانی فراهانیتأیید
۱۷اسدالهرضائیرد
۱۸محمدرضائیرد
۱۹حجت اللهزاهدی پورعدم احراز
۲۱رحیم الهزنجیرانیتأیید
۲۲سیدمهدیسجادیتأیید
۲۳غلامرضاسرآبادانیتأیید
۲۴میثمسربندی فراهانیعدم احراز
۲۵وحیدسعدیتأیید
۲۶منصورهسعیدی رادعدم احراز
۲۷داودسلیم آبادی فراهانیتأیید
۲۸علیرضاسلیمانیتأیید
۲۹احمدشاه رضائی پاکدامنعدم احراز
۳۰عباسصلاحیتأیید
۳۱حمیدطرخورانیتأیید
۳۲داودظهیریعدم احراز
۳۳رمضانعبدالحسینیرد
۳۴ابراهیمفراهانیتأیید
۳۵رضافراهانیعدم احراز
۳۶علیفراهانیعدم احراز
۳۷محمد حسینفرمهینی فراهانیعدم احراز
۳۸احمدقدسیتأیید
۳۹محمدرضاکاظمی آشتیانیتأیید
۴۰سیده ناهیدکریمی کاسوائیتأیید
۴۱منصورکلاتأیید
۴۲ابوالفضلمالیتأیید
۴۳منیژهمرادخانتأیید
۴۴امیرمشهدی فرهانیتأیید
۴۵محمودمعصومیرد
۴۶سیدرضا قلیمیرفخراییتأیید
۴۷محمد رضاواشقانی فرهانیعدم احراز
۴۸غلالمرضاولاشجردی فراهانیعدم احراز
۴۹محمد علییگانه‌دوست

تأیید

نام استان: مرکزینام حوزه: خمین
ردیفنامنام خانوادگینتیجه
۱عبدالهابراهیمیرد
۲مجتبیابراهیمیتأیید
۳مریماحمدیرد
۴صادقاسلامیتأیید
۵حسناسکندریانصراف
۶محمد حسینبقائیتأیید
۷داودخلیلیتأیید
۸حمیدرادمردتأیید
۹مهریرحمانیتأیید
۱۰محمد علیرحمتیانصراف
۱۱سید محسنرضائیرد
۱۲مجیدرضائیرد
۱۳محمد ابراهیمرضائیعدم احراز
۱۴هادیرنجبریتأیید
۱۵عبدالرضاسرلکعدم احراز
۱۶اصغرسلیمیرد
۱۷محمودشایستهتأیید
۱۸علیرضاشریفیتأیید
۱۹سید محمدصالحیعدم احراز
۲۰حاجی حسینطاهر سلطانیرد
۲۱منصورعسگریتأیید
۲۲سید عبدالهقریشیعدم احراز
۲۳سید مهدیقریشیعدم احراز
۲۴ابراهیمگودرزیعدم احراز
۲۵مهدیگودرزیعدم احراز
۲۶ابوالقاسممحمودیعدم احراز
۲۷نبیمطلبیعدم احراز
۲۸سید حسینموسویرد
۲۹سید امراللهموسویتأیید
۳۰جوادنظریرد
۳۱نعمت‌اللهکمانیعدم احراز
نام استان: مرکزینام حوزه: ساوه، زرندیه
ردیفنامنام خانوادگینتیجه
۱احمدآخوندیتأیید
۲سعیدآگاهرد
۳عباساحمدیتأیید
۴محمداسماعیلیرد
۵علیاصغریعدم احراز
۶مهدیامیریتأیید
۷حبیب‌الهتشکریتأیید
۸مهدیجالینوسیتأیید
۹غلامرضاجوادیرد
۱۰محمد هادیحاج امینیتأیید
۱۱عصمتحاجی آقامحمدیتأیید
۱۲علی اکبرحسین خانیرد
۱۳مجتبحسینخانیرد
۱۴هاشمحسینیتأیید
۱۵سید عباسحسینی حشمتیانعدم احراز
۱۶حمزه علیخوارزم شاهیعدم احراز
۱۷ولیرجبیتأیید
۱۸اسماعیلرضویانعدم احراز
۱۹علیرضازمانی نوریتأیید
۲۰محمد علیزید مرادیعدم احراز
۲۱علیسعیدیعدم احراز
۲۲محمدسلطانیعدم احراز
۲۳منوچهرسلمانعدم احراز
۲۴محمدسهامیعدم احراز
۲۵آقا محمودسیف امیرحسینیرد
۲۶ابراهیمشعبانلوعدم احراز
۲۷عباسشعبانیعدم احراز
۲۸علیعباسیعدم احراز
۲۹مصطفیعربگلتأیید
۳۰محمد رضاعلیزادهتأیید
۳۱علیعندلیبتأیید
۳۲زینبفیروزیرد
۳۳اکبرفیروزی‌نیاتأیید
۳۴علی اکبرکریمیرد
۳۵حسنکوه‌خواهیعدم احراز
۳۶محمودمجیدیرد
۳۷عباسمحسنیرد
۳۸محمد سامرمحمدی زادهعدم احراز
۳۹مرتضیمعصومیانتأیید
۴۰محمدباقرمعماریانتأیید
۴۱مسعودملکلوتأیید
۴۲سکینهمنصوریرد
۴۳محمدرضامنصوریتأیید
۴۴حسینمنصوری یاراحمدیعدم احراز
۴۵شهلامیرگلوی بیاتتأیید
۴۶سید احمدنبویرد
۴۷اصغرنصیریرد
۴۸احمد علینعمتیتأیید
۴۹ابوالفضلهاشمیعدم احراز
۵۰علیرضاهدایتیعدم احراز
۵۱علیهنرمندعدم احراز
۵۲علیوفائیتأیید
۵۳حسینکهن سالانصراف
نام استان: مرکزینام حوزه: شازند
ردیفنامنام خانوادگینتیجه
۱علیابراهیمیتأیید
۲محموداحمدی بیغشرد
۳سعیدارزانلوعدم احراز
۴محمد رضااسمعیلیرد
۵غلامرضااکبریعدم احراز
۶غلامحسینباجلانعدم احراز
۷شیدابدیرزادهعدم احراز
۸علیبرومندرادعدم احراز
۹سعیدخاکیعدم احراز
۱۰داودخلیلیتأیید
۱۱مجیددرویشعدم احراز
۱۲محمد رضادهقانیعدم احراز
۱۳حسیندیباچیتأیید
۱۴مصطفیرحیم‌پورتأیید
۱۵حامدرضائیعدم احراز
۱۶حسینزارعیتأیید
۱۷علی طهماسبساسانعدم احراز
۱۸مهرعلیسلیمیرد
۱۹علیشجاعیانصراف
۲۰سعیدشرفیانصراف
۲۱علیشمسعدم احراز
۲۲داودصیادیتأیید
۲۳قدرت الهطاهریعدم احراز
۲۴پرستوعابدیرد
۲۵اصغرعالیخانیرد
۲۶علیرضاعزیزیتأیید
۲۷قاسمعزیزیتأیید
۲۸ناصرعسگریتأیید
۲۹اسماعیلعلی بخشیعدم احراز
۳۰صاحب علیغفاریتأیید
۳۱صامتفتحعلیانرد
۳۲عبدالحسینکرکئیتأیید
۳۳حمیدرضاگودرزیعدم احراز
۳۴داودمحمدیرد
۳۵علیمحمودیعدم احراز
۳۶عمادمردانیتأیید
۳۷حسینمعافیتأیید
۳۸اسمعیلنادریرد
۳۹سید حسنناصرعدم احراز
۴۰علی محمدنوریعدم احراز
۴۱هوشنگهادیان پورتأیید
۴۲سعیدهمتیتأیید
۴۳هلیاواحدیرد
۴۴غلامرضاونائیرد
۴۵غلامرضایزدانیعدم احراز
۴۶علیکاوهعدم احراز
نام استان: مرکزینام حوزه: محلات، دلیجان
ردیفنامنام خانوادگینتیجه
۱محمدرضاآشویررد
۲ابوالقاسمجشفقانیتأیید
۳الهامارجمندرد
۴محبوبهبنیادیرد
۵میثمبهلول بندیتأیید
۶علیرضابوریائیتأیید
۷رحمانپرورشتأیید
۸امرالهجلالیعدم احراز
۹سید سعیدجلالیتأیید
۱۰محمدجلالیتأیید
۱۱محمدرضاحسینیعدم احراز
۱۲حسینخدادادیتأیید
۱۳محمدعلیخراسانیتأیید
۱۴علیخلجعدم احراز
۱۵حسیندلاوریرد
۱۶غلامرضادلاوریعدم احراز
۱۷حمیدزندیعدم احراز
۱۸مهدیسروشرد
۱۹علیرضاسلیمیتأیید
۲۰محمدشجاعی پورتأیید
۲۱محمد رضاصادقیتأیید
۲۲غلامحسینصمدیتأیید
۲۳جوادعباسیعدم احراز
۲۴سید حسنعباسیرد
۲۵اسمعیلعسگریانتأیید
۲۶حسین علیعلی خانیتأیید
۲۷محمودعلی محمدیتأیید
۲۸مهدیعلیزادهانصراف
۲۹سارافدائیتأیید
۳۰فرزانهمحمدیعدم احراز
۳۱سعیدرضامسیحاتأیید
۳۲علیرضامهدی مهرتأیید
۳۳داودمیرزائیعدم احراز
۳۴محمدمیرزائیرد
۳۵حامدمیرزابیگیعدم احراز
۳۶غلامعلییارمحمدیتأیید
۳۷حمیدرضایوسفیعدم احراز
خلاصه وضعیت استان مرکزی
تعداد نماینده   ۷
تعداد حوزه۶
تعداد بررسی‌شدگان۳۴۴
تعدادانصراف‌دهندگان۱۱
تعداد ردشدگان۷۱
تعداد تأییدشدگان۱۴۷
تعدادعدم‌‌‌‌احرازشدگان   ۱۱۵

 

به تفکیک حوزه انتخابیه
نام‌ حوزه انتخابیهکلانصراف

عدم احراز

تاییدرد
اراک۱۲۸۴۴۴۵۳۲۷
تفرش۴۹۱۱۴۲۷۷
خمین۳۱۲۱۰۱۲۷
ساوه۵۳۱۱۸۲۱۱۳
شازند۴۶۲۱۹۱۵۱۰
محلات و دلیجان۳۷۱۱۰۱۹۷

منبع: فارس

 

برچسب ها:
دیدگاه بینندگان
  ارسال دیدگاه

  پاسخ دهید

  Advertisment
  Advertisment
  Advertisment
  Advertisment
  salamup.ir